Så hanterar du eventuell radonexponering hemma

Radon, en osynlig och luktfri radioaktiv gas, har potential att tränga in i våra bostäder från flera källor. Mark, byggmaterial och även hushållsvatten kan bära med sig denna gas. Dess radioaktiva ursprung leder till att det bildas partiklar som kan fastna i lungorna och utsätta oss för skadlig strålning. Det är inte förvånande att radon är den näst främsta orsaken till lungcancer i Sverige efter rökning, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

För att hantera denna potentiella risk är radonmätning avgörande. Genom att noggrant mäta radonhalten i inomhusluften kan vi identifiera eventuell exponering och vidta nödvändiga åtgärder. Det finns två huvudsakliga mätmetoder: långtidsmätningar och korttidsmätningar.

Långtidsmätningar, som spänner över flera månader, ger ett mer exakt årsmedelvärde av radonhalten. Denna metod är att föredra för en mer pålitlig uppskattning av radonhalten över året. Å andra sidan, korttidsmätningar varar i en till två veckor och används vid situationer där en snabb bedömning av radonhalten är nödvändig, exempelvis vid husköp.

Radon gränsvärde:  Radonhalten i inomhusluften i bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m3. Om en mätning visar förhöjda halter är det viktigt att agera. Åtgärderna kan variera beroende på källan till radonet med inkluderar tätning av sprickor, förbättrad ventilation eller installation av radonsugsystem.

Det är endast genom mätning som man kan upptäcka radon, och för tillförlitliga resultat bör radonmätningar utföras under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april) och pågå i minst två månader.

Strålsäkerhetsmyndigheten och andra relevanta myndigheter har satt upp riktvärden och gränsvärden för radonhalten i inomhusluft, samt arbetar aktivt för att öka medvetenheten. Genom att genomföra regelbundna radonmätningar och vidta åtgärder vid behov kan vi effektivt minska risken för hälsoproblem relaterade till radon och skapa en tryggare hemmiljö.

Att vara medveten om radon och att agera förebyggande genom att utföra regelbundna radonmätningar är avgörande för att skydda din och din familjs hälsa. Genom att vidta förebyggande åtgärder kan du skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö som är befriad från skadliga halter av radon.

Relaterad information
Radonmessung