Vi återvinner din mobil

- och du får pengar på kontot!

Allt är helt avgiftsfritt.

  Få upp till 3000:- för din mobil
 
 

Våra villkor

1. Information om köparen

Köpare är Pantaluren AB (publ) (MobilPengar), 556921-5774, som marknadsför sig under namnet MobilPengar och hemsidan http://www.mobilpengar.se. MobilPengar köper via sin hemsida begagnade mobiltelefoner och tillbehör. MobilPengar har registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten och innehar s.k. polistillstånd för att bedriva sin verksamhet, polistillstånd nr AA-572-34802-2010. MobilPengar tillämpar för sin verksamhet dels bestämmelserna i Lag (1999:271) om handel med begagnade varor, dels Konsumentverket: s regelverk avseende konsumentfrågor. Inköpspriser, ersättningar och avgifter utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista som visas på hemsidan alternativt som särskilt kommer kunden tillhanda elektroniskt via e-post samt enligt de villkor som anges för köpet. De villkor som anges här och den information som anges i övrigt på MobilPengar: s hemsida ska läsas och anses utgöra en helhet för under vilka villkor och förutsättningar MobilPengar ingår köpeavtal. Genom att markera att villkoren accepteras bekräftar Kunden att denna tagit del av villkoren och informationen på MobilPengar: s hemsida.

 

2. Begrepp

MobilPengar i egenskap av köpare, i det följande endast benämnd som "MobilPengar" eller "Mobil Pengar”, köper i enlighet med här angivna villkor begagnade varor i form av mobiltelefon, mobiltelefoner och tillbehör till sådana, i det följande endast benämnt som "Mobiltelefon" eller "Mobiltelefoner", av juridiska eller fysiska personer (konsumenter), vilka i det följande gemensamt benämns som "Kunden". Tjänsten om köp av Mobiltelefoner marknadsförs bl.a. på MobilPengar: s hemsida och främst under begrepp som "där mobilen blir pengar", "gör mobilen till pengar", "sälja mobiltelefonen", ”sälj mobilen", ”mobiltelefoner köpes", "vi köper din mobiltelefon", "sälj din mobiltelefon", "vi köper din begagnade mobiltelefon", "mobilen blir pengar", "mobilpengar" eller "sälj din begagnade mobiltelefon". För att sälja mobiltelefon eller mobiltelefoner beställer Kunden via MobilPengar: s hemsida. MobilPaket som innehåller ett avtalsformulär (Mobilavtal), informationsfolder och ett vadderat svarskuvert (Mobilpåse). Mobilpåsen ska användas som svarspostförsändelse av Kunden för att skicka Mobiltelefon eller Mobiltelefoner till MobilPengar. 
 

3. Köpeavtal

MobilPengar och Kunden ingår Köpeavtal genom att Kunden använder sig av det förtryckta Mobilavtal som Kunden beställt via MobilPengar: s hemsida. Mobilavtalet har bindande verkan mellan parterna först när Kunden returnerat Mobiltelefon eller Mobiltelefoner och det kommit MobilPengar tillhanda. MobilPengar förbehåller sig rätten att avböja köp av Mobiltelefon eller Mobiltelefoner om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger MobilPengar rätt att avböja köp av mobiltelefon eller mobiltelefoner om det i sin kvantitet eller kvalitet inte överensstämmer med vad Kunden angivit vid beställning av MobilPaket eller i Mobilavtalet, eller om den medskickade Mobiltelefonen eller Mobiltelefonerna inte uppnår de krav som MobilPengar ställer för att kunna genomföra köp t.ex. avseende skick och funktion. Kunden försäkrar att; den information denne lämnar är sanningsenlig; denne är myndig och har självständig rätt att överlåta Mobilen eller Mobiltelefonerna; denne är rättmätig ägare till Mobiltelefonen eller Mobiltelefonerna; denne agerar självständigt och inte agerar ombud för annan persons räkning; denne innehar svenskt personnummer och är boende på den uppgivna den av Skatteverket angivna folkbokföringsadressen. För juridisk person gäller dessutom att behörig företrädare är den som genomför försäljningen av Mobiltelefon eller Mobiltelefoner till MobilPengar. Rätten till Mobiltelefonen eller Mobiltelefonerna övergår till MobilPengar först i och med att utbetalning beordrats av MobilPengar. 
 

4. Åtagande

MobilPengar åtar sig endast ansvar för försändelser som kommit MobilPengar tillhanda och som skickats till Mobil Pengar genom användandet av den förtryckta Mobilpåsen (svarskuvertet) som tillhandahållits Kunden via det MobilPaket Kunden beställt från MobilPengar. Kunden får på egen bekostnad frankera brevet och om Kunden önskar kan denne på egen bekostnad genom Posten också lägga till tjänsten ”Värdeförsändelse” eller "Rekommenderat brev" och därigenom genom Posten försäkra försändelsen. Skadad eller förlorad försändelse ska i fall där Kunden använt sig av värdeförsändelse anmälas till Posten: s reklamationsavdelning för erhållande av ersättning. Inlämningskvitto ska kunna uppvisas i original av Kunden. Vidare inträder MobilPengar: s ansvar endast om Kunden hanterat Mobiltelefonen eller Mobiltelefonerna i enlighet med vad som MobilPengar föreskriver i sitt Mobilavtal, i bifogad informationsfolder samt på hemsidan vid varje tillfälle, se även p.3 ovan. Mobiltelefon och/eller Mobiltelefoner som skickas till MobilPengar på annat sätt än genom värdeförsändelse ersätts inte av MobilPengar och Kunden tar ensam risken för sådan försändelse till dessa att försändelsen kommit MobilPengar tillhanda. 
 

5. Betalning

När MobilPengar fastställt värdet på Mobiltelefon eller Mobiltelefoner beräknas den köpeskilling som MobilPengar är berett att betala för Mobiltelefon eller Mobiltelefon. Kunden underrättas via e-post om det sammanlagda pris MobilPengar är villigt att betala. Om kunden är nöjd sker utbetalning till bankkonto som tillhör Kunden eller genom att en utbetalningsavi utanordnas via Plusgirot eller Bankgirot och som skickas till den adress där Kunden är folkbokförd. Utbetalning av medel sker enbart till Kunden personligen. För att utbetalning direkt till bank ska kunna ske måste Kunden använda sig av e-legitimation så att MobilPengar kan fastställa Kunden: s identitet och innehav av bankkonto. De priser som anges på MobilPengar: s hemsida är aktuella dagspriser för vad som betalas av MobilPengar för Mobiltelefon och Mobiltelefoner den dag då Mobiltelefon eller Mobiltelefoner kommit i MobilPengar: s besittning. Angivna priser anges för normalt sett för Mobiltelefon och Mobiltelefoner som avser kategori 1 ovan i detta avtal. De priser och den köpeskilling som anges och lämnas till Kunden via e-post och/eller i köpnota är angivna för respektive Mobiltelefon eller Mobiltelefoner. MobilPengar genomför alltid tekniska tester för att fastställa den faktiska konditionen och funktionen av Mobiltelefon eller Mobiltelefoner. Minsta utbetalning är 100 kronor, Mobilpaket med lägre värde betalas inte ut.

 

6. Värdering
MobilPengar bygger sin värdering och prissättning vid köp av Mobiltelefon och Mobiltelefoner på efterfrågan och utbud, samt Mobiltelefonens och Mobiltelefonernas skick, kondition och funktion. MobilPengar tillämpar bl.a. följande villkor för köp av Mobiltelefon och Mobiltelefoner.

 

MobilPengar kategoriserar Mobiltelefon och Mobiltelefoner i olika kategorier. Kategorisering och värdering av din Mobiltelefon och/eller Mobiltelefoner sker när vi tagit emot din Mobiltelefon eller Mobiltelefoner. För de olika kategorierna gäller följande:

 

Kategori 1            100 % av listpriset utbetalas till Kunden för fullt fungerande Mobiltelefon eller Mobiltelefoner med batteri och laddare, i gott skick och utan skador eller kosmetiska brister. Vatten eller fuktskada accepteras inte. Gott helhetsskick gäller.

 

Kategori 2            Från 50 till 95 % av listpriset utbetalas till Kunden för fullt fungerande Mobiltelefon eller Mobiltelefoner  med batteri och endast mindre skönhetsfel. Vatten eller fuktskada accepteras inte.

                            

Kategori 3            Från 20 till 50 % av listpriset utbetalas till Kunden för fullt fungerande Mobiltelefon eller Mobiltelefoner, med batteri men med mindre skada i skalet eller repor i skärmen. Avsaknad av laddare accepteras.

                             Vatten eller fuktskada accepteras inte.

 

För Mobiltelefon och Mobiltelefoner gäller överlag att de ska finnas med i MobilPengar: s Onlineguide på hemsidan samt ha svensk eller europeisk specifikation. För Mobiltelefon eller Mobiltelefoner som inte uppfyller kriterierna i kategori 1-3 kan inte MobilPengar erbjuda köp. Generella krav på Mobiltelefon och Mobiltelefoner är att; eventuella lösenord är bortagna; på- och avslagning är möjlig; SIM och minneskort är borttagna; batteriet är fullt laddat; fullt fungerande och funktionell; skärmen (LCD) fungerar och är fullt intakt; den eller de inte är i delar; inte har s.k. ”vit skärm”. Övriga tillbehör som bifogas Mobiltelefon eller Mobiltelefoner ersätts inte. Mobiltelefon eller Mobiltelefoner som inte köps av MobilPengar eller där Kunden inte önskar fullfölja försäljning returneras endast mot avgift som betalas i förskott till MobilPengar om 300 kr per sådan returförsändelse. Pris och värdering sker från fall till fall utefter Mobiltelefonens och Mobiltelefonernas skick och kategorisering. Den värdering som gjorts avseende Kundens Mobiltelefon eller Mobiltelefoner meddelas via e-post.  


7. Retur

Om MobilPengar väljer att inte fullfölja köp, oavsett anledning, och/eller om Kunden inte accepterar det pris och den betalning som utanordnats till Kunden för sin Mobiltelefon eller Mobiltelefoner, avslutas köpet och Mobiltelefonen eller Mobiltelefonerna returneras till Kunden under förutsättning att Kunden meddelat MobilPengar om avböjande av sälja Mobiltelefon eller Mobiltelefoner inom tre (3) dagar räknat från det att Mobiltelefon eller Mobiltelefoner kommit MobilPengar tillhanda. För att MobilPengar eller Mobiltelefoner ska returneras av MobilPengar till Kunden krävs först att Kunden återbetalat utbetald köpeskilling i sin helhet. MobilPengar returnerar utan kostnad Mobiltelefon eller Mobiltelefoner som kategoriseras 1-3 genom brev som skickas till Kundens mantalsskrivningsadress. Under inga omständigheter innehar MobilPengar något ansvar för returnerade försändelser, inte heller om Mobiltelefon eller Mobiltelefoner skadas eller försvinner har MobilPengar någon ersättningsskyldighet för sådan förlust, varken direkt eller indirekt. 
 

8. Identitet

MobilPengar fastställer Kundens identitet bl.a. genom att hämta information från mobil- och teleoperatörer, PAR och kreditupplysningsföretag. De uppgifter Kunden lämnat om sig själv i Mobilavtalet samkörs med de uppgifter som hämtats externt för att säkerställa Kundens identitet. Denna information används enbart för att fastställa identiteten hos Kunden. Finner MobilPengar skäl eller behov att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa identiteten äger MobilPengar rätt att begära sådana kompletterande uppgifter av Kunden så att identiteten kan fastställas. MobilPengar genomför också personliga kontrollsamtal via telefon i syfte att säkerställa Kundens identitet. 
 

9. Kontroll

MobilPengar äger rätt kontrollera Mobiltelefon eller Mobiltelefoners skick, kondition, kvantitet och funktion för att fastställa värdet. Vid genomförande av sådan kontroll utförs tekniska tester på Mobiltelefon eller Mobiltelefoner. MobilPengar svarar inte för eventuell skada eller försämring av Mobiltelefon eller Mobiltelefoner på grund av att test och kontroll utförts. Om kontroll av Mobiltelefon eller Mobiltelefoner ger MobilPengar anledning att ifrågasätta dess skick, funktion eller ursprung äger MobilPengar rätt att avböja köp. Likaledes kan köp avböjas om märke eller modell är avvikande i förhållande till vad Kunden angivit i Mobilavtalet eller på annat sätt för MobilPengar.

 

10. Meddelande

Meddelande som MobilPengar sänder med brev till Kunden ska anses ha nått Kunden senast fem dagar efter avsändandet om brevet sänts till Kundens folkbokföringsadress. Meddelande som MobilPengar sänder med e-post till Kunden ska anses ha nått Kunden samma dag efter avsändandet om e-post sänts till Kunden på e-postadressen som Kunden uppgivit för MobilPengar. Kunden ansvarar för att användarnamn och lösenord för inloggning inte kommer obehörig tillhanda eller riskerar att användas av annan en Kunden.

 

11. Behandling av personuppgifter (PUL)

MobilPengar tillämpar personuppgiftslagen och värnar om den personliga integriteten. Uppgifter som lämnas till MobilPengar vid registreringen används för administration och för att kunna upprätthålla en hög service till MobilPengar: s kunder. I enlighet med 19 § i lagen (2008:486) om marknadsföring lämnar, i och med genomförande av beställning och därmed ingående av detta avtal, Kunden sitt samtycke till att mobilpengar eller annat bolag som står in koncern- eller intresseförhållande till mobilpengar får använda elektronisk post, telefax, eller sådana uppringningsautomater eller liknande automatiska system för individuell kommunikation och marknadsföring av tjänster och/eller produkter som tillhör eller marknadsförs av någon av dessa företag. Informationen du lämnar till oss kommer endast att användas av MobilPengar. MobilPengar lagrar inte informationen längre än vad som är nödvändigt av administrativa skäl. Därefter raderas informationen från våra system.

 

Om du har frågor om MobilPengar: s behandling av personuppgifter eller om du önskar utdrag av dina personuppgifter, kontakta MobilPengar.

 

Beställ ditt mobilpaket här
 
Mobilpaketet är gratis och innehåller avtal samt  kuvert att skicka in din mobil i.